Strategie rozvoje Uherského Brodu

Uherský Brod – město Komenského a vstupní brána do Bílých Karpat s udržitelným zlepšováním životní úrovně a atraktivnosti prostředí pro stabilní počet obyvatel a podnikatele; královské město plnící funkci správního, vzdělávacího, turistického, poutního a sportovního spádového centra rozvíjené na základě udržovaných historických a kulturních tradic.

Všechny platné strategie města najdete zde.

1.1 Udržitelná doprava

Uherský Brod udržuje a provádí rekonstrukce náměstí a městských prostranství, budov a historických nemovitostí ve městě a buduje moderní, udržovanou a bezpečnou dopravní infrastrukturu.

Komunikační propojení Slováckého náměstí se sídlištěm Olšava

Komunikační propojení Slováckého náměstí se sídlištěm Olšava

Otevřít Komunikační propojení Slováckého náměstí se sídlištěm Olšava
Další dopravní napojení lokality Nad Zámkem - záměr č. 259

Další dopravní napojení lokality Nad Zámkem - záměr č. 259

Otevřít Další dopravní napojení lokality Nad Zámkem - záměr č. 259
Parkoviště u Městské nemocnice s poliklinikou - záměr č. 284

Parkoviště u Městské nemocnice s poliklinikou - záměr č. 284

Otevřít Parkoviště u Městské nemocnice s poliklinikou - záměr č. 284
Úprava uličního prostoru v ulici Fr. Veselky, Kpt. Kubíčka a Rtm. Křivdy vč. změny dopr. režimu - záměr č.305

Úprava uličního prostoru v ulici Fr. Veselky, Kpt. Kubíčka a Rtm. Křivdy vč. změny dopr. režimu - záměr č.305

Otevřít Úprava uličního prostoru v ulici Fr. Veselky, Kpt. Kubíčka a Rtm. Křivdy vč. změny dopr. režimu - záměr č.305

1.2 Veřejná prostranství a budovy, územní rozvoj

Cílem je udržovat nemovitosti ve vlastnictví města v optimálním stavu a zvláštní pozornost při tom věnovat historicky cenným stavbám.

Provádět potřebné rekonstrukce náměstí a městských veřejných prostranství k zachování nebo znovunabytí jejich veřejné funkce.

Snižovat energetickou náročnost veřejných budov a škol.

Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Uherský Brod

Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Uherský Brod

Otevřít Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Uherský Brod
Energeticky úsporná opatření ubytovny

Energeticky úsporná opatření ubytovny

Otevřít Energeticky úsporná opatření ubytovny

1.3 Brána do Bílých Karpat - cestovní ruch

2.1 Sociální a zdravotní péče

Cílem je přizpůsobit zaměření sociálních služeb a kapacity na péči o seniory postupnému stárnutí populace ve městě. Zlepšit podmínky pro sociální i ekonomické začleňování specifických skupin obyvatel a rozvinout koncept prostupného bydlení ve městě a zlepšit dostupnost zdravotnické péče pro obyvatele města

2.2 Vzdělání

Doplnit potřebnou infrastrukturu pro školní a předškolní vzdělávání, zejména školní hřiště, specializované učebny základních škol aherní prvky pro mateřské školy. Zlepšovat podmínky pro zájmovou a mimoškolní činnost dětí a mládeže.

Škola - dílna lidskosti - ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod a ZŠ Újezdec

Škola - dílna lidskosti - ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod a ZŠ Újezdec

Otevřít Škola - dílna lidskosti - ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod a ZŠ Újezdec
ZŠ Na Výsluní: rekonstrukce obou tělocvičen a rekonstrukce 4 učeben školní družiny - záměr č. 304

ZŠ Na Výsluní: rekonstrukce obou tělocvičen a rekonstrukce 4 učeben školní družiny - záměr č. 304

Otevřít ZŠ Na Výsluní: rekonstrukce obou tělocvičen a rekonstrukce 4 učeben školní družiny - záměr č. 304
Základní škola, Uherský Brod-Havřice: Půdní vestavba pro učebnu informatiky - záměr č. 300

Základní škola, Uherský Brod-Havřice: Půdní vestavba pro učebnu informatiky - záměr č. 300

Otevřít Základní škola, Uherský Brod-Havřice: Půdní vestavba pro učebnu informatiky - záměr č. 300
Školní družina ZŠ Havřice: vestavba učebny školní družiny do podkroví - záměr č. 299

Školní družina ZŠ Havřice: vestavba učebny školní družiny do podkroví - záměr č. 299

Otevřít Školní družina ZŠ Havřice: vestavba učebny školní družiny do podkroví - záměr č. 299
ZŠ Pod Vinohrady : dobudování sportoviště a rekonstrukce odborných kabinetů pro učitele - záměr č. 302

ZŠ Pod Vinohrady : dobudování sportoviště a rekonstrukce odborných kabinetů pro učitele - záměr č. 302

Otevřít ZŠ Pod Vinohrady : dobudování sportoviště a rekonstrukce odborných kabinetů pro učitele - záměr č. 302
ZŠ Mariánské náměstí: vybudování dvou venkovních odborných učeben a půdní vestavba 2 kluboven školní družiny do podkroví - záměr č. 301

ZŠ Mariánské náměstí: vybudování dvou venkovních odborných učeben a půdní vestavba 2 kluboven školní družiny do podkroví - záměr č. 301

Otevřít ZŠ Mariánské náměstí: vybudování dvou venkovních odborných učeben a půdní vestavba 2 kluboven školní družiny do podkroví - záměr č. 301
ZŠ Újezdec: Nástavba školy – 2 odborných učeben - záměr č. 303

ZŠ Újezdec: Nástavba školy – 2 odborných učeben - záměr č. 303

Otevřít ZŠ Újezdec: Nástavba školy – 2 odborných učeben - záměr č. 303

2.3 Volný čas

Cílem v této oblasti je rozvíjet podmínky pro kulturu, sport a volný čas podle potřeb a zájmů obyvatel města i návštěvníků všech věkových kategorií, vč. doplňování chybějící infrastruktury. Zlepšit podmínky pro spolkovou činnost vměstských zařízeních. Posilovat atraktivitu města podporou široké nabídky kulturních, sportovních a společenských akcí .

3.1. Životní prostředí

Cílem je zvyšovat hodnotu a úroveň veřejného prostoru a navazující infrastruktury. Omezení negativních vlivů na obyvatelstvo a majetek (povodně, sesuvy, kvalita ovzduší, hluk). Zvýšení udržitelnosti krajiny a její přístupnosti pro návštěvníky. Zefektivnit třídění komunálního a stavebního odpadu, dořešit koncepci nakládání sodpady před uzavřením skládky.

Zakládání prvků ÚSES - I. etapa, Uherský Brod a Újezdec u Luhačovic

Zakládání prvků ÚSES - I. etapa, Uherský Brod a Újezdec u Luhačovic

Otevřít Zakládání prvků ÚSES - I. etapa, Uherský Brod a Újezdec u Luhačovic
Krajinná zeleň v lokalitě Zákřov - Újezdec u Luhačovic

Krajinná zeleň v lokalitě Zákřov - Újezdec u Luhačovic

Otevřít Krajinná zeleň v lokalitě Zákřov - Újezdec u Luhačovic
Vybudování systému sběru KO prostřednictvím polopodzemních kontejnerů - záměr č. 257

Vybudování systému sběru KO prostřednictvím polopodzemních kontejnerů - záměr č. 257

Otevřít Vybudování systému sběru KO prostřednictvím polopodzemních kontejnerů - záměr č. 257
Krajinné úpravy údolnice potoka Hořenůšek - Újezdec u Luhačovic

Krajinné úpravy údolnice potoka Hořenůšek - Újezdec u Luhačovic

Otevřít Krajinné úpravy údolnice potoka Hořenůšek - Újezdec u Luhačovic
Hospodaření s dešťovými vodami u budov města Uherský Brod - záměr č. 277

Hospodaření s dešťovými vodami u budov města Uherský Brod - záměr č. 277

Otevřít Hospodaření s dešťovými vodami u budov města Uherský Brod - záměr č. 277

3.2 Veřejná správa a řízení města

Udržet a dále posilovat angažovanost obyvatel při správě města a při naplňování strategických cílů rozvoje města. Posilovat u obyvatel města sounáležitost navzájem i směstem samotným a omezit projevy asociálního chování, vandalismu a poškozování veřejného majetku. Posilovat u obyvatel města pocit bezpečí a ochrany jejich zdraví a majetku. Samospráva směřující ke zlepšení kvality života obyvatel města.

Menu